Essential November/December 2023

Scroll Down

Essential November/December 2023

November/December Essential Magazine | Bay Resort Hoi An

Essential

November/December 2023

Cuộc hội thoại cùng Danny Nguyễn
A talk with Danny Nguyen

Về Bay Resort Hội An
About Bay Resort Hoi An

Từ khách thành bạn
Come as a guest, leave as a friend

Bay Villa
Bay Villa

Giáng Sinh miền nhiệt đới
Tropical Christmas